Takeuchi Seihō - Japonica Graphic

Takeuchi Sei Ho

Takeuchi Seiho (1864 -1942)
 
Tabby Cat - Japonica Graphic